Thủ thuật máy tính
Website vungoctuan.vn là một trang blog chia sẻ các bài viết, bài hướng dẫn liên quan đến các kiến thức chuyên môn về Công nghệ thông tin.

Hướng dẫn Activate Theme Rehub mới nhất

0 1.389
Các tính năng REHub xây dựng dựa trên rất nhiều plugins chất lượng như Content EGG, Dokan, S2Member, WooSidebars, BuddyPress, bbPress, Easy Digital Download, WPML…chúng ta có thể dùng các phiên bản free hoặc pro của các plugins này với REHub, hoàn toàn tương thích và mượt mà và các bạn thoải mái sử dụng [...]

Các tính năng REHub xây dựng dựa trên rất nhiều plugins chất lượng như Content EGG, Dokan, S2Member, WooSidebars, BuddyPress, bbPress, Easy Digital Download, WPML…chúng ta có thể dùng các phiên bản free hoặc pro của các plugins này với REHub, hoàn toàn tương thích và mượt mà và các bạn thoải mái sử dụng import demo về chỉnh sửa lại cho phù hợp nhé?

Hướng dẫn Activate bản quyền Theme Rehub – Demo Import thoải mái

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn kích hoạt – Activate bản quyền Theme Rehub – Import Demo thoải mái mà không cần phải mua license key, cũng không cần crack, không dùng bản nulled nhé mọi người. Vừa an toàn, mà vẫn được miễn phí, tha hồ mà dùng.

Mình không khuyến khích các bạn làm theo cách này, nếu bạn nào có điều kiện thì nên mua để ủng hộ tác giả, còn bạn nào không đủ điều kiện thì thôi lại theo mình làm theo hướng dẫn bên dưới để kích hoạt nhé.

Tài trợ

Đầu tiên, các bạn thêm đoạn này vào function.php

update_option( 'Rehub_Key', [
'tf_username' => 'BenaAsia',
'tf_purchase_code' => '8d01b5ba-fc15-fb6b-70ac-f2d59782f153',
'tf_support_date' => '01.01.2030',]);

Mở file rehub-theme\admin\screens\plugins.php  (Nên sửa bằng Notepad++)
Tìm (Crtl + F)

$registeredlicense = false;

Thay thế bằng:

$registeredlicense = true;

Mở file rehub-theme\admin\screens\lhelper.php. File này mình có sửa sẳn, bạn có thể tải về tại đây nha

Tải file lhelper.php

Tìm

if(is_wp_error($result)&&!LB_API_DEBUG){
$rs = array(
'status' => FALSE, 
'message' => $result->get_error_message()
);
return json_encode($rs);
}
$http_status = $result['response']['code'];
if($http_status != 200){
if(LB_API_DEBUG){
$temp_decode = json_decode($result['body'], true);
$rs = array(
'status' => FALSE, 
'message' => ((!empty($temp_decode['error']))?
$temp_decode['error']:
$temp_decode['message'])
);
return json_encode($rs);
}else{
$rs = array(
'status' => FALSE, 
'message' => LB_TEXT_INVALID_RESPONSE
);
return json_encode($rs);
}
}

Thay thế bằng:
$http_status = 200;
Tìm tiếp

public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
$data_array =  array(
"product_id"  => $this->product_id,
"license_code" => $license,
"client_name" => $client,
"verify_type" => $this->verify_type
);
$get_data = $this->call_api(
'POST',
$this->api_url.'api/activate_license', 
json_encode($data_array)
);
$response = json_decode($get_data, true);
if(!empty($create_lic)){
if($response['status']){
$licfile = trim($response['lic_response']);
$this->write_wp_fs($this->license_file, $licfile);
}else{
if(is_writeable($this->license_file)){
unlink($this->license_file);
}
}
}
return $response;
}

Thay thế bằng:

public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
return Array( 'status'=>1,'message'=>'Verified! Thanks for purchasing Rehub theme'); 
}

hoặc

public function activate_license($license, $client, $create_lic = true){
$data_array =  array(
"product_id"  => $this->product_id,
"license_code" => $license,
"client_name" => $client,
"verify_type" => $this->verify_type
);
$get_data = $this->call_api(
'POST',
$this->api_url.'api/activate_license', 
json_encode($data_array)
);
$response = json_decode($get_data, true);
if(!empty($create_lic)){
if($response['status']){
$licfile = trim($response['lic_response']);
$this->write_wp_fs($this->license_file, $licfile);
}else{
if(is_writeable($this->license_file)){
unlink($this->license_file);
}
}
}
return $response;
}

Ngoài ra để có thể tải được plugins, thì tiếp tục tìm

public function verify_license($time_based_check = false, $license = false, $client = false){
if(!empty($license)&&!empty($client)){
$data_array =  array(
"product_id"  => $this->product_id,
"license_file" => null,
"license_code" => $license,
"client_name" => $client
);
}else{
if(is_file($this->license_file)){
$data_array =  array(
"product_id"  => $this->product_id,
"license_file" => $this->read_wp_fs($this->license_file),
"license_code" => null,
"client_name" => null
);
}else{
$data_array =  array();
}
} 
$res = array('status' => TRUE, 'message' => LB_TEXT_VERIFIED_RESPONSE);
if($time_based_check && $this->verification_period > 0){
ob_start();
if(session_status() == PHP_SESSION_NONE){
session_start();
}
$type = (int) $this->verification_period;
$today = date('d-m-Y');
if(empty($_SESSION["7b0f448b7e5c652"])){
$_SESSION["7b0f448b7e5c652"] = '00-00-0000';
}
if($type == 1){
$type_text = '1 day';
}elseif($type == 3){
$type_text = '3 days';
}elseif($type == 7){
$type_text = '1 week';
}elseif($type == 30){
$type_text = '1 month';
}elseif($type == 90){
$type_text = '3 months';
}elseif($type == 365) {
$type_text = '1 year';
}else{
$type_text = $type.' days';
}
if(strtotime($today) >= strtotime($_SESSION["7b0f448b7e5c652"])){
$get_data = $this->call_api(
'POST',
$this->api_url.'api/verify_license', 
json_encode($data_array)
);
$res = json_decode($get_data, true);
if($res['status']==true){
$tomo = date('d-m-Y', strtotime($today. ' + '.$type_text));
$_SESSION["7b0f448b7e5c652"] = $tomo;
}
}
ob_end_clean();
}else{
$get_data = $this->call_api(
'POST',
$this->api_url.'api/verify_license', 
json_encode($data_array)
);
$res = json_decode($get_data, true);
}
return $res;
}

Thay thế bằng

public function verify_license($time_based_check = false, $license = false, $client = false){
return Array ( 
'status' => 1,
'message' => 'Verified! Thanks for purchasing Rehub theme.',
'data' => Array ( 
'plugins' => Array (
'js_composer' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/js_composer.zip', 
'woocommerce-product-filter' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/codecanyon-DjFsywOe-woocommerce-product-filter.zip',
'slider-revolution' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/slider-revolution.zip',
'rh-frontend' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-frontend.zip',
'layered-popups' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/layered-popups.zip',
'rh-bp-member-type' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-bp-member-type.zip',
'rh-cloak-affiliate-links' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-cloak-affiliate-links.zip',
'rh-woo-tools' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/rh-woo-tools.zip',
'importwp-pro' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-pro.zip',
'importwp-woocommerce' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-woocommerce.zip',
'importwp-rhaddon' => '//wpsoul.net/serverupdate/packages/importwp-rhaddon.zip',), 
'themes' => Array ( 
'ReViewit' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/reviewit-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/reviewit-widgets.wie',
'frontend' =>'', 
'gmwforms' =>'' ,), 
'ReGame' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/regame-content.xml', 
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/regame-widgets.wie', 
'frontend' => '',
'gmwforms' => '', ), 
'ReMag' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-widgets.wie',
'frontend' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/remag-frontend.json',
'gmwforms' => '',),
'ReDirect' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-widgets.wie',
'frontend' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-frontend.json',
'gmwforms' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redirect-gmw.json', ), 
'ReThing' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rething-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rething-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReVendor' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
'frontend' => '',
'gmwforms' =>'', ),
'ReWise' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rewisedemo-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/rewise-widgets.wie',
'frontend' => '',
'gmwforms' => '',), 
'ReDokanNew' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReMarket' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/vendor-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redokannew-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReCash' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-widgets.wie',
'frontend' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recash-frontend.json',
'gmwforms' =>'', ), 
'RePick' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/repick-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/repick-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReTour' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-widgets.wie',
'frontend' => '',
'gmwforms' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/retour-gmw.json', ),
'ReFashion' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/refashion-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/refashion-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReDeal' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-widgets.wie',
'frontend' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/redeal-frontend.json',
'gmwforms' =>'', ), 
'ReCompare' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recompare-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recompare-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' => '',), 
'ReCart' => Array ( 
'content' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recart-content.xml',
'widgets' => '//wpsoul.net/serverupdate/demoimport/recart-widgets.wie',
'frontend' =>'',
'gmwforms' =>'', ) ) ) );
}

Vậy là xong, hãy vào ReHub -> Registration điền bất kỳ để kiểm tra thành quả.

Activate bản quyền Theme Rehub
5/5 (có 9 bình chọn)

Tài trợ

Để lại một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ luôn được bảo mật.

📣 Rút gọn link, bọc link, fake link AFFILIATE miễn phí -> //rutgon.com.vn